Historical Dictionary of Chinese Cinema, 1st Edition

 • Tan Ye
 • Yun Zhu
 • Published By:
 • ISBN-10: 0810879131
 • ISBN-13: 9780810879133
 • DDC: 791.430951
 • Grade Level Range: 9th Grade - College Senior
 • 322 Pages | eBook
 • Original Copyright 2012 | Published/Released April 2013
 • This publication's content originally published in print form: 2012

 • Price:  Sign in for price

About

Overview

THE HISTORICAL DICTIONARY OF CHINESE CINEMA covers the history of Chinese cinema from its very beginning in 1896 to the present. This is done through a chronology, an introductory essay, appendixes, and an extensive bibliography. The dictionary section contains several hundred cross-referenced dictionary entries on films, directors, and historical figures. This book is an excellent access point for anyone interested in Chinese cinema and for scholars interested in investigating ideas for future research.

Table of Contents

Front Cover.
Historical Dictionary.
Historical Dictionaries of Literature and the Arts.
Title Page.
Copyright Page.
Table of Contents.
Editor’s Foreword.
Reader’s Note.
Acronyms and Abbreviations.
Chronology.
Introduction.
1: A Ying.
2: Action Film.
3: Animation.
4: Asia Film Company.
5: Bai Chen.
6: Bai Yang.
7: Beijing Film Academy (BFA).
8: Black Cannon Incident, The.
9: Blue Kite, The.
10: Blush.
11: Bu Wancang.
12: Cai Chusheng.
13: Censorship.
14: Chen Baichen.
15: Chen Huaikai.
16: Chen Kaige.
17: Chen Liting.
18: Cheng Bugao.
19: Cheng Yin.
20: Children’s Film.
21: Comedy Film.
22: Crossroads.
23: Crows and Sparrows.
24: Cui Wei.
25: Cultural Revolution.
26: Dan Duyu.
27: Difficult Couple, The.
28: Dingjun Mountain.
29: Documentary.
30: Dong Kena.
31: Duan Jinchuan.
32: East Palace, West Palace.
33: Ermo.
34: Fang Peilin.
35: Farewell My Concubine.
36: Fei Mu.
37: Feng Xiaogang.
38: Feng Xiaoning.
39: Fifth Generation.
40: Filmed Stage Performances.
41: Ge You.
42: Goddess, The.
43: Golden Rooster Awards, The.
44: Gong Li.
45: Gu Changwei.
46: Gu Eryi.
47: Guan Haifeng.
48: Han Jie.
49: He Ping.
50: He Qun.
51: Hibiscus Town.
52: Historical Film.
53: Hong Shen.
54: Hou Yao.
55: Hou Yong.
56: Hu Die.
57: Hu Mei.
58: Hu Xueyang.
59: Huang Jianxin.
60: Huang Jianzhong.
61: Huang Shuqin.
62: Huang Zuolin.
63: Huo Jianqi.
64: Jia Zhangke.
65: Jiang Qing.
66: Jiang Wen.
67: Jiang Yue.
68: Jin Shan.
69: Laborer’s Love.
70: Left-Wing Cinema Movement.
71: Li Lianjie.
72: Li Minwei.
73: Li Pingqian.
74: Li Shaohong.
75: Li Yang.
76: Li Yu.
77: Life of Wu Xun, The.
78: Ling Zifeng.
79: Liu Jie.
80: Liu Miaomiao.
81: Liu Qiong.
82: Liu Xiaoqing.
83: Lou Ye.
84: Lu Chuan.
85: Lu Jie.
86: Lu Ren.
87: Lu Xiaoya.
88: Lu Xuechang.
89: Luo Mingyou.
90: Ma Liwen.
91: Ma Xu Weibang.
92: Mainstream Melody Film.
93: Martial Arts Film.
94: Mei Xuechou.
95: Myriad of Lights.
96: Ning Ying.
97: Old Well.
98: One and Eight.
99: Opera.
100: Ouyang Yuqian.
101: Peng Xiaolian.
102: Plunder of Peach and Plum.
103: Red Sorghum.
104: Remembering Jiangnan.
105: Ren Jingfeng.
106: Ren Pengnian.
107: Ruan Lingyu.
108: Sang Hu.
109: Shangguan Yunzhu.
110: Shao Zuiweng.
111: Shen Fu.
112: Shen Xiling.
113: Shi Dongshan.
114: Shi Hui.
115: Shi Runjiu.
116: Shi Shujun.
117: Shi Xiaohua.
118: Shu Shi.
119: Shui Hua.
120: Silent Film.
121: Singing at Midnight.
122: Situ Huimin.
123: Song of the Fishermen.
124: Song of Youth.
125: Spring in a Small Town.
126: Spring River Flows East.
127: Spy Film.
128: Still Life.
129: Street Angels.
130: Sun Daolin.
131: Sun Yu.
132: Sun Zhou.
133: Tang Xiaodan.
134: Teng Wenji.
135: This Life of Mine.
136: Tian Han.
137: Tian Zhuangzhuang.
138: To Live.
139: Tuya’s Marriage.
140: Twin Sisters.
141: Wang Haowei.
142: Wang Junzheng.
143: Wang Ping.
144: Wang Quan’an.
145: Wang Xiaoshuai.
146: Wang Xuchang.
147: Wang Yuanlong.
148: War Film.
149: Woman, Demon, Human.
150: Woman from the Lake of Scented Souls, The.
151: Women.
152: Wu Cun.
153: Wu Tianming.
154: Wu Wenguang.
155: Wu Yigong.
156: Wu Yonggang.
157: Wu Ziniu.
158: Xia Gang.
159: Xia Yan.
160: Xie Caizhen.
161: Xie Fei.
162: Xie Jin.
163: Xie Tian.
164: Xie Tieli.
165: Xu Jinglei.
166: Xu Xingzhi.
167: Xuan Jinglin.
168: Xue Xiaolu.
169: Yang Naimei.
170: Yang Xiaozhong.
171: Yang Yazhou.
172: Ye Daying.
173: Yellow Earth.
174: Yin Li.
175: Yin Mingzhu.
176: Ying Liang.
177: Ying Yunwei.
178: Yuan Muzhi.
179: Zhang Jianya.
180: Zhang Jiarui.
181: Zhang Junxiang.
182: Zhang Junzhao.
183: Zhang Ming.
184: Zhang Nuanxin.
185: Zhang Shankun.
186: Zhang Shichuan.
187: Zhang Yang.
188: Zhang Yimou.
189: Zhang Yuan.